The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                             

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


سایت "رزمندگان"

۲۶ جنوری ۲۰۱۷

 

                         فرزانگان خردمند، به شیوه های گوناگون توسط بیخردان ترور می شوند

فلاسفه براین نظراند که تمایل به بدی در ذات انسان بیشتر از گرایش به خوبی ها است؛ از اینروست که انسان ناآگاه و ناپخته و جاهل، بدی را زودتر یاد می گیرد، به ویران سازی و تخریب بیشتر تمایل دارد، چیزی را که سال ها دراعمارش خون دل خورده شده به چشم به هم زدنی ویران می کند، عمل زشت را به میل و رغبت انجام می دهد و...

با چنین مبنائی انسان خوب شدن، انسان آگاه شدن، انسانی  که نه تنها خود از این زشتی ها بپرهیزد، بلکه درتقابل آنهم ایستاده وبرای انسانی شدن کامل جوامع انسانی مبارزه و پیکارکند، از شهکارهای آدمیزاده به حساب می آید. انسان های این چنینی را نمی توان هزار هزار برشمرد، چون واقعاً اندک اند. اما آن اکثریت متمایل به بدی ها، که خویشتن را دربرابر این پیشتازان آگاه، به نحوی حقیر احساس می کنند، متناسب با موقعیت طبقاتی، اجتماعی، علمی، خانوادگی و ... شان، با این اندک فرزانگان گاهی به ستیز برمی خیزند و از تخریب شخصیت تا به ترور شخصیت، و متناسب با پلیدی های خود، حتی حذف فزیکی شان نیز اباء نمی کنند.      

درسطح طبقات و گروه های بزرگ اجتماعی، امپریالیسم و ارتجاع در زمرۀ درنده خویانی اند که جز با زشتی ها و پلیدی های خود و ریزه خواران شان، دیگر با هرآنچه خوب، انسانی و شایسته و معقول است تضاد آشتی ناپذیردارند وهمیشه شایسته ها و شایستگی های مادی ومعنوی انسان وطبیعت را به خون می کشند ونابود می کنند.

به تأسی ازهمین خصال زشت و ضد انسانی شان،  به تاریخ هفتم دلو سال ۱۳۶۸ش، بریکی از برازندگان فرهیختۀ خردمند و سلالۀ پاک انسان آتش گشودند و  قیوم "رهبر"، قامت دیگری از راست قامتان تاریخ را به خون غلتاندند.

عبدالقیوم "رهبر" انسان دانشمند، مبارز، مردمی و وطندوستی بود که قسمت پربارعمرش را وقف خدمت به مردم و وطنش نموده و دراین راه از سر و جانش گذشت. بزرگداشت از چنین شخصیت های مبارز ملی و انقلابی نه تنها وظیفۀ وابستگان و تشکلات مربوط آن ها، بلکه وظیفه و رسالت کلیۀ مبارزان و طنپرست و آزادیخواه است. شخصیت هائی مثل "رهبر" اثراتی فراتر از محیط زیست شان بر جامعه می گذارند. گاهی این اثرات کلیت جامعۀ خودی و حتی جامعۀ انسانی را احتوا می کند. عبدالقیوم "رهبر" در نظر و عملش چنان تأثیری همه جانبه بر جامعه گذاشته، که تاریخ مبارزاتی کشور ما را غنا بخشیده است. این چنین شخصیت ها در دایره های تنگ یک خانواده، یک محل و حتی یک تشکل نمی گنجند و ساحۀ کار و عمل شان کلاً اجتماعی- انسانی است. اینجاست که تجلیل و بزرگداشت شان هم فرامحلی و فرا سازمانی باید صورت بگیرد، چون آن ها علیرغم تعلق محلی و تشکیلاتی شان، به مردم، به همه تعلق دارند.

سایت رزمندگان که خود را با تمام مبارزان انقلابی و آزادیخواه کشورهم تبار و همسنگر میداند، خاطرۀ این انسان برومند را گرامی می دارد و صفحاتش را به یاد وخاطرات او مزین می سازد. . یاد و خاطرۀ کلیه جانباختگان راه آزادی و انقلاب گرامی باد!

گردانندگان سایت "رزمندگان" از کلیۀ سازمان ها، نهادها، خانواده ها وشخصیت هائی که عزیزان شان را درمبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع درعرصه های مختلف از دست داده اند، انتظاردارند، که این عزیزان، سایت "رزمندگان" را از خود و تریبون خود دانسته واز آن دریادبود شهدا و جانباختگانشان استفاده کنند.

 


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com