www.razmendagan.com             afgrazm@gmail.com فریاد آزادیخواهانۀ زنان سمتکش را رسا تر سازیم!

در جوامع طبقاتی قطب بندی عمده، قطب بندی طبقاتی است. در این جوامع بر طبقات ستمکش اعم از زن و مرد، انواع مختلف ستم روا داشته شده و مورد بهره کشی طبقات ستمگر قرار میگیرند. مزید بر آن، فرهنگ حاکم مرد سالار و سنت های عقب ماندۀ اجتماعی قرون وسطائی در جوامعی مثل افغانستان، بار ستمگری بر زنان مظلوم را مضاعف نموده و زنجیرهای محکمی را بر دست و پای این نیمۀ جامعه میبندد. بعضاً حتی تلاش برای رهائی از این دست و پا گیریهای غیر عادلانه ناهنجاری اجتماعی جلوه داده میشود، تا زنان برای همیشه در محدودۀ این سنت های مزخرف و بیجا دست و پنجه نرم کنند و بار دو جانبۀ ستمگری شانه های زخمی و رنج کشیدۀ آنها را زیاد تر خم نماید. مثال های زندۀ آنرا در کشور ما افغانستان به وضوح دیده میتوانیم. عوامل زیادی در حفظ، بازتولید و تحمیل ستم چند لایه بر زنان افغان مؤثر است، از جمله:

بیسوادی که ریشه در فرهنگ عقب ماندۀ فئودالی کشور ما دارد، مانع رسیدن آگاهی به زنان شده و آنها را از بسیاری از حقوق شان بی خبر نگه میدارد. زن بیسواد و نا آگاه به حق برابر انسانها باور ندارد و آنچه جامعۀ مرد سالار برایش دیکته میکند، همان را حق خود میداند.

همچنان سلطۀ فرهنگ مرد سالاری – فئودالی و مزخرفات ناشی از آن نیز رکن عمده در عدم پیشرفت زنان به حساب می آید که روزانه جان ده ها زن را به اشکال مختلف و به بهانه های متعدد میگیرد. با مُـهـر دین زدن به این فرهنگ است که سنگ سار و اعدام زنان در میان هلهله و شادی مردان در بسیاری از مناطق عقب ماندۀ کشور ما روزانه تصدیق شده و بوقوع میپوندد که مایۀ نگرانی عمیق است.

ارمغان دموکراسی امریکائی در تداوم یازده سال تجاوز و اشغالگری امپریالیستی بر سرزمین ما  و رهآورد سلطۀ خونین و قهار مشترک استعماری ــ ارتجاعی در افغانستان رنج، ویرانی، فحشا، اعتیاد، تجاوزات جنسی فراوان، ازدواج های اجباری، اختطاف، دزدی، بی اعتمادی، فقر، درد، انواع و اقسام امراض بخصوص ایدز است که دامنگیر اکثریت عظیم زنان و دختران ستمکش این سرزمین گشته است.

مبارزه با این ستمگری ها و نابسامانی ها و مبارزه برضد فرهنگ زن ستیز ارتجاعی حاکم و سنت های منسوخ دست و پاگیر برای مردم این سرزمین، بخشی از مبارزۀ همه جانبه علیه ارتجاع و امپریالیسم است و از آن جدا نیست. قلم بدستان و روشنفکران آگاه و رسالتمند کشور و زنان مبارز این سر زمین میتوانند رهنمودهای سالم، پیام ها و نوشته های خود را از هر طریق ممکن بدسترس مردم مخصوصاً زنان جفاکش افغان قرار دهند و روشنگری کنند. سایت حاضر هم یکی از تریبون هائی است که میکوشد صدای حق طلبانۀ مردم تحت ستم افغانستان و در این قسمت ندای آزادیخواهانۀ زنان مظلوم و بیدفاع کشور ما را به جهانیان برساند و تا جای ممکن به آنها آگاهی داده و در راه رهائی زنان ستمدیدۀ افغان ازین ستم و بربریت گام گذارد. بیائید سنگر این رزم سترگ را مشترکاً به خروش در آوریم.

   گردانندگان سایت رزمندگان

 

www.razmendagan.com                      afgrazm@gmail.com