www.razmendagan.com                          afgrazm@gmail.com


علل وجودی سایت رزمندگان

سی و سه سال است که کشور و مردم ما مورد هجوم مسلحانۀ تمام دنیای زورگوی و استعمارگران نوین قرار دارند. در بخشی از این سالها پیمان متجاوز ورشو به رهبری سوسیال امپریالیسم شوروی و به همدستی سایر دنباله روان بین المللی اش، که نیمی از زورگویان جهان بودند، با توپ و تانک و بمب و طیاره و با  ده ها هزار نیروی مسلح شان بر جان و مال مردم ما تاختند و بود و نبود ما را تاراج  نموده و ویران کردند. دولت شوروی آنزمان برای این تجاوز، به قول خردمندانی، بیش از یک ربع قرن تمهید غدارانه گرفت و در زمینۀ فکری و فرهنگی کار کرد تا زمینۀ چنان تجاوزی را فراهم ساخت. تجاوز نظامی ششم جدی 1358ش به افغانستان، ضمن داشتن عوامل متعدد اقتصادی- اجتماعی و جیو پولیتیک، بر روی یک کار گستردۀ فرهنگی، ایدئو لوژیک، سیاسی و نظامی ــ استخباراتی سوسیال امپریالیسم برای زمینه سازی آن در جامعۀ ما، پا گرفت.

از سوی دیگر به وضاحت و در همین دوران زندگی خود مان می بینیم و شاهدیم که امپریالیسم جهانی، به رهبری امریکای فریبگر و جنایتکار و متحدان مرتجع جهانی و منطقه ئی اش، طی همین سی و سه سال چه مداخلات و دست اندازی هائی که به سر زمین ما نکردند. دیدیم که سرانجام با یورش دسته جمعی مسلحانۀ پیمان غارتگر و خونخوار ناتو به رهبری امریکا و به شمول کلیه مرتجعین جهانی اش، کشور ما به خون و آتش کشیده شد. روزی نیست که جمعی از مردم ما زیر بمباران متجاوزان و اشغالگران امریکائی- ناتوئی (و ارتجاع هار مزدور و مخلوق آنان) جانهای شیرین شانرا از دست ندهند و خانه و کاشانۀ شان به ویرانه و گلخن بدل نشود. اینجاست که به قول مبارز فرزانه ای:

در این گلشن گهی زاغ آید و گاهی زغن تازد
شود گلشن ازیــن گلخن ازان ویرانـه یا هر دو

در مورد عوامل و پیامد های جانی و مالی این ویرانگری ها نوشته ها و آثار پربهائی از روشنگران و مبارزان واقعی و آزادیخواه سرزمین ما وجود دارد و مطمئناً این سلسله جاری خواهد ماند. موضوع کار نوشتۀ کوتاه زیر مطالعۀ تان این ساحه نیست؛ آنچه ما در اینجا به آن اشارتی میکنیم، کار فرهنگی در کُل، و کار ایدئولوژیک- سیاسی تجاوزگران در درون جامعۀ ما برای مساعد ساختن زمینه های پذیرش این تجاوزات و سلطۀ همه جانبۀ آنان است. ما که در برابر تجاوز مسلحانه، جنگ مسلحانۀ فراگیر همگانی کردیم، از جان و مال خود گذشتیم، در برابر تجاوزات  فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک چه کردیم؟ آیا همین قدر که کتاب و سایت و نوشته و نشریه داریم، کافی است؟

هموطن گرانقدر!
زمامداران آزمند و توسعه طلب شوروی  قبل از تجاوز مسلحانۀ شان به افغانستان طی یک ربع قرن به هزاران جاسوس شانرا زیر نام کارمند شعبات مختلف، برای زمینه سازی فکری تجاوز شان به افغانستان فرستادند. آنها به ملیونها روبل مصرف مؤسسات و متخصصان افغان شناس کردند تا از طریق آنها و استفاده از کار جامعه شناسانۀ شان بتوانند مغز و فکر و به قول مردم دل و احساس ملت افغان را بدست آورند. متخصصان و مترجمان شوروی آنقدر با دقت انتخاب شده بودند که زبان، لهجه و اصطلاحات عقبمانده ترین روستاهای محل کارشان را نیز میدانستند. ک.جی. بی (
KGB ) جاسوس پروری را در همه جای کشور نفوذ میداد و بهترین و سرسپرده ترین جواسیس را در حزب "خلق- پرچم" و احزاب و گروه های مماثل آن جذب و به نفع خود به کار می انداخت. صدها و هزاران اثر و مقاله به نفع شوروی سوسیال امپریالیستی به فارسی و پشتو نوشته، ترجمه و نشر میشد. نوجوانان و جوانان ما را تحت نام بورس های تحصیلی به شوروی و کشورهای اقمارش فرستاده و با شستشوی مغزی از اکثر آنها جاسوس مشربان بیگانه پرست بیوطنی میساختند که فقط در خدمت ارباب شان باشند. این مسئله را هم اکنون در وجود خلقی- پرچمی ها میبینید که چسان با تغییر ارباب در خدمت اشغالگران امریکائی قرار گرفته اند. "سلطان احمد بهین"، خلقیی امینی که نوکر گوش به فرمان ک. جی. بی بود و دستش به خون ده ها هموطن ما آلوده است، در پست های بلند وزارت خارجه گماشته شده و نوکر وفادار امریکا و ( CIA) گشته است. ظاهر طنین، پرچمی آگاه و جاسوس دیروز شوروی هم اکنون با پذیرش جاسوسی امریکا، سفیر حکومت پوشالی کرزی در ملل متحد است و ده ها مورد از این قماش... اینها همه مسخ سازی فرهنگی جامعه است.

امپریالیست های امریکائی و اروپائی ضمن تداوم اشغال افغانستان، ده برابر تزاران نوین شوروی در زمینۀ مسخ فرهنگی جامعۀ ما کار و تلاش میکنند و میخواهند کمبود آنها را نیز جبران نمایند. کتابها، آثار، روزنامه ها، تلویزیونها، رادیوها، وبسایت ها، مبلغان رنگارنگ از طیفهای مختلف، مکاتب، پوهنتونها، کنفرانسها، "شخصیتها"، اعضای پارلمان، دولت، مساجد و تکایا و... عمدتاً در خدمت اهداف غارتگرانه و استیلاگرانۀ امریکا و متحدانش قرار دارند و همه میکوشند تا امریکای جنگ افروز خونخوار ملت ها را ناجی ملتها وانمود کنند و به ذهنیت مردم بقبولانند که بدون امریکا در این جهان کسی زندگی کرده نمیتواند. این را همۀ تان میبینید. از دوران مقاومت ضد تجاوز شوروی، امپریالیست های امریکائی و اروپائی و متحدان مرتجع عرب وعجم شان در درون مقاومت رخنه کرده، شخصیتها و نهاد های اجنت و حافظ منافع خویش را ساخته اند و حال از آنها به سود خود بهره میگیرند. ده ها و صد ها مؤسسه، نهاد و حتی یونیورسیتی ها را با پروفیسوران مجرب رشته های مختلف اجتماعی، با مصرف ملیونها دالر به کار انداخته اند تا بتوانند بر تار و پود مغز و فکر افغانها نفوذ کنند و آنها را برای همیشه منقاد خود بسازند. هم اکنون بیش از پنجاه سازمان وحشتناک جاسوسی خارجی در داخل افغانستان فعالیت های ویرانگرانه و مسخ سازندۀ فرهنگی و ایدئولوژیک- سیاسی مینمایند. همین سازمانهای جاسوسی به طور نیمه علنی و بعضاً علنی، حتی از طریق اعلان تلویزیونی، جاسوس جذب میکنند و این اوج مصیبت و افتضاح است.

برشمردن همۀ وسایل و امکاناتی که دشمنان وطن ما در جهت تخریب فرهنگ و افکار آزادیخواهانه، ملی، دموکراتیک مردمی، مترقی و عدالت پسندانه و نهادها و شخصیت های حامل این تفکرات، به کار گرفته اند، در این مختصر نمی گنجد.

کار برای افشاء ساختن و مبارزه برای خنثی سازی این عوامل، یکی از دلایل عمدۀ ایجاد ابزار کار فرهنگی گسترده، منجمله سایت های انترنیتی برای نیروهای مبارز است، که گشایش سایت "رزمندگان" یکی از آن کارها است. کلیۀ نیروهای مبارز آزادیخواه مطرح در کشور، دلیل عمدۀ کمبود کار فرهنگی و ایدئولوژیک- سیاسی شانرا در دوران مقاومت ضد تجاوز سوسیال امپریالیسم شوروی مصروفیت و شرکت در مقاومت مسلحانه مطرح میکنند. اکنون که شرایط مقاومت مسلحانه مساعد نیست و باید برایش کار کرد، باید بیشترین توجه در رفع کمبود کار فرهنگی و ایدئولوژیک- سیاسی بکنند. ما با درک این رسالت به میدان کار فرهنگی آمده و در این لحظه سایت "رزمندگان" را به عنوان ابزار مؤثر پیش برد این مأمول گشوده ایم . سایت "رزمندگان" دریچه ایست، که در حد امکان و توانمندی اش، در راستای رفع این کمبود مبارزاتی گذشته گشوده شده و به روی کلیه شخصیت ها و نیروهای ملی، دمو کرات، وطنپرست  و انقلابی باز است.

آنچنانکه در فوق اشارت کوتاهی کردیم، دشمنان ملک و مردم ما امکانات زیاد تبلیغی- ترویجی را در جهت تخریب ما به کار گرفته اند. بدیهی است که امکانات موجودۀ ما، از نظر کمی، در برابر این هجوم سیل آسای فرهنگی، خیلی ناچیز و نا کافی است. لذا لزومی ندارد که ما حضور سایت و  یا نشریۀ ملی- دموکرات دیگری را، که تعداد شان هم اندک است،  در نفی و یا تقابل خود (به اصطلاح معمول حریف خود) توجیه کنیم، که هرگز نمیکنیم. برعکس هرکس یک کلمه علیه امپریالیسم، ارتجاع، تجاوز، عقبماندگی و از این ردیف بگوید و بنویسد، در هر جائیکه بگوید و بنویسد، ما آنرا همسوی خود میدانیم و به آن ارج میگذاریم. با این دید، امید است بتوانیم همراه با سایر شخصیتها، نهاد ها و رسانه های هم رزم و همراه، با همکاری و همسوئی صمیمانه  َدین خود را در برابر مردم و وطن خود ادا نمائیم.

 

گردانندگان سایت رزمندگان

شنبه ۲۵ قوس۱۳۹۱ شمسی برابر با ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ میلادی

 

www.razmendagan.com                                                       afgrazm@gmail.com