The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                             

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


 نور محصل 

۲۱ دسامبر ۲۰۱۴

 

 

 

                                      به مناسبت تجلیل از دوسالگی سایت رزمندگان 

 

درود تان باد زرمندگان راه آزادی! 

رزمندگان كه در سنگر دفاع از حقیقت وآزادی انسان ایستاده است، با مسئولیت وآگاهی ودانش قلم میزند وپایگاه خودرا مشخص كرده است؛ واین را واضح ساخته است كه برای كی وبه سود چه كسانی مینویسد. 

ومبارزه می كند كه بساط شب وشب زدگان وخفاشان شب پرست را نابود نماید ودیگر مجال زندگی وبیداد به آنان ندهد، وبه سوی همه آگاهان جامعه دست دوستی درازمیكند كه همه باهم سرود یگانه گی واتحاد را بسرایند. رسیدن به افق های روشن زندگی را با رزمندگان پر تلاش مهربان وفدائی وپیشتاز كه توقف را نمی شناسند وشاید آن را ننگ می دانند و با هر چه دشواری ونا همواری به مبارزه وستیز برمی خیزند میتوان انتظارداشت. رزمندگان  با حركت و آواز خود طاق سكوت را می شكند ومردم را به تکاپو و مبارزه فرا می خواند. این عقابان مغرور وبلند پرواز با سازش وتسلیم طلبی بیگانه اند. با آنکه عده ئی از این روشنفكران مجبور به ترك یارودیار خویش گردیده اند، اما پیمانی را كه با مردم خود بسته بودند فراموش نكرده اند. با صدای راستین خود ملت را به بیداری ومقاومت دعوت می كنند، غم زمانۀ خویش را می سرایند، گرچه بر سر راه شان خاره وخاره سنگ بسیاراست، ناهمواری و دشواری رنج راه در ارادۀ آن ها خللی وارد نمی كند، این ها ادامه دهندگان راستین راه مجید ها، رستاخیزها، سیدال ها و کلیۀ مبارزان راه آزادی هستند. 

 

واین هم سروده ئی برای دوست داران سایت  رزمندگان ،از استاد فداوی هروی

 

ناقوس 

باز این صدای كیست 

باز این صدا ز حنجرۀ آشنای كیست

كه فریاد می زند 

ایستاده بر ستیغ بلندای صخره ها

بالا خزیده است 

همی داد می زند 

آخر كجاشدند 

آن عاشقان خون و شهادت 

كه در نبرد بودند هر یكی 

چون شیر شرزه 

چابك ودشمن شكار وفرد 

 باز این صدای كیست 

باز این صدا ز حنجرۀ رعد سای كیست 

كه آژیر می كشد 

هشدار می دهد 

یعنی كه باخبر، پژواك ناله هاست 

پژواك عاشقانۀ خون و شهادت است 

یعنی صدای دلكش آزادیست 

باز این صدای كیست 

باز این صدای نازك درد آشناى كیست 

كه اخطار می دهد 

آهای باخبر! 

هر گز نمرده ایم 

ما باررنج مردم محروم برده ایم 

تا انتهای شب 

سفر عشق كرده ایم 

باز این صدای كیست 

باز این نوای همهمه

از نینوای كیست 

دانی صدای زمزمه هاى رسای كیست 

آری صدای شیون ناقوس دردها ست 

كه تشخیص می دهد 

این غنچه های زخم 

كه بر پیكر زمان 

روئیده اند از ستم وظلم نا كسان 

بانسخه هاى وحدت وپیمان همدلی 

فریاد كن برادر وخواهر 

فریاد همگرائى ملى را 

با یك صدا 

به همرۀ "رزمندگان" خویش 

فریاد سر دهید 

ای قطره های كوچك

یكجا شوید وغرش توفان بپا كنید 

تا سر زمین زخم خورده 

از تنگنای ذلت وظلمت رها كنید 

جاوید باد وحدت ملی!  


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com