The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                             

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


همکاران قلمی سایت رزمندگان در کانادا
۲۳ اپریل ۲۰۱۶م

 


در سوگ جانباختن «امین سیماب»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: http://www.razmendagan.com/ASNADE%20SITE/KohwareAndoh_220416_files/image006.jpgبا دریغ و درد فراوان، دیشب قلب گرم و تپندۀ مبارز فرهیخته، پرشور و آرمان گرای باورمند و استوار در جمع رزم آوران مردم دوست و آزادیخواه کشور «امین سیماب» ناگهان از تپش بازمانده  و خبر دردناک مرگ وی جمع بزرگی را در خانواده، در میان همرزمان، همکاران و دوستداران آن زنده یاد به ماتم نشاند.

«امین سیماب»، یکی از بنیان گذاران و عضو تیم "گردانندگان سایت رزمندگان" بود. او در جمع فعالان و همکاران قلمی سایت رزمندگان؛ نویسنده و مترجمی بود پرکار و در مدت حدود سه سال و نیم عمر فعالیت سایت، گزارش ها، نوشته های تحلیلی، ترجمه های ارزشمند و آفریده های ادبی و هنری انتقادی و روشنگرانۀ زیادی را در خلال صفحات سایت رزمندگان به مطالعه و نقد خوانندگان و جویندگان عرضه داشت.

ما همکاران قلمی سایت رزمندگان در کانادا از گذشته های دورافتخار دوستی و هم اندیشی با این مبارز آگاه را داشته و در جریان همکاری نزدیک چند ساله با وی، به شناخت بیشتر از سجایای عالی، وجوه شخصیتی و ویژگی های فرید فردی وی دست یافتیم. «امین سیماب» همه ویژگی های یک روشنفکر مترقی و متعهد مردمی را در تفکر، شخصیت و کنش و منش خود پرورده بود. او انسانی بود آرمانخواه و امیدوار درمتن ظلمت های بی پایان مستولی شده بر ساحت کشور و زندگی مردم و تا آخر چنین ماند. او در مبارزه با بیداد و ستم اهریمن استعمار و ارتجاع، به مبارزۀ آگاهانۀ جمعی در پرتو اصول و موازین مطروحۀ مبارزاتی سخت پابند بود. این مبارز آزادیخواه، پایان ستمگری و اشغالگری جاری کشورش و پایان سلطۀ خونبار ارتجاع ستم پیشۀ حاکم، و ایجاد دگرگونی در وضعیت حاکم اجتماعی در کشور مستعمرۀ ما را امر مشترک آگاهانه و متحدانۀ مردم ستمدیدۀ کشور می دانست که روشنفکران آگاه و چراغ به دست، مشعلداران آن رزم مردمی می توانند باشند.

«امین سیماب» یک عمری برای آزادی ملی، دموکراسی مردمی، عدالت و ترقی اجتماعی در جامعه ای عاری از وجود استعمار و ارتجاع دوشادوش رزم آوران و انقلابیون کشور در عرصه های مختلف رزمید و تا آخر اندر این راه، آرمان خواه، استوار و نستوه باقی ماند. او در این پیکار سترگ اجتماعی و رهائی بخش بر ضد هر گونه انحراف، ارتداد، یأس و بی مایگی در گسترۀ جامعه و گردان های مترقی؛ استوارانه و آینده نگرانه در موضع اصولی ایستاد. در این عرصه نیز آن همرزم جانباخته در جمع همرزمان استوارش، کارنامه های ستودنی و ماندگاری دارد که سخت آموزنده اند.

هرچند اندوه بزرگ مرگ ناگهانی آن عزیز از دست رفته ما را در خود پیچیده است و این کلمات قصار ما نمی تواند عمق تأثر و درد فقدان آن همکار شفیق را بیان کند، اما یاد وی و گرامیداشت نام و خاطرۀ وی، بیانگر تأثیر و تأثری است که زندگی و مرگ وی به جا گذاشته است. به یقین در شرایط فترت و اسفبار جاری کشور و رسالت مردگی عده ئی روشنفکران کشور، مرگ انسان های متعهد و رسالتمندی مثل «امین سیماب»، خسران جدی در امر مبارزاتی رزم آوران همباور او و بر روند مبارزۀ حیاتی ملی ــ دموکراتیک و انقلابی کشور و خلق به زنجیر بستۀ ما می گذارد.

ما همکاران قلمی سایت "رزمندگان" در کانادا در حالی که سنگینی و ثقلت از دست دادن این همکار و هم اندیش ارجمند خود را از عمق وجود خویش حس می کنیم، بدین وسیله مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به خانم و فرزندش، به خواهران و برادران و سائر بستگان سوگوار آن عزیز جانباخته تقدیم می کنیم و در این ماتم بزرگ در کنار آنها می مانیم.

گرامیداشت یاد و خاطرات «امین سیماب»، تجلیل از استواری و کارنامه های مبارزاتی او و حفظ آرمان های بهیخواهانۀ او از طریق تداوم مبارزات مردمی و مترقی و ادامۀ راهی است که «امین» ها و سائر همرزمان شان رفته و با خون خود نشانی کرده اند. تعهد ما اینست که در کنار سائر راهیان این طریقت، این نام ها و آرمان را گرامی داشته، این مبارزات را ادامه داده و اندرین راه ره سپریم. این یگانه تضمینی است که مانع ایجاد فتور در امر مشترک مبارزه و روشنگری می شود.

یاد «امین سیماب» گرامی و نامش ماندگار باد!

                                                                                                                           همکاران قلمی سایت "رزمندگان" در کانادا

۲۲ اپریل ۲۰۱۶م


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com