The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                      

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


 جمعی از همکاران سایت "رزمندگان" در کانادا

۲۱ دسامبر ۲۰۱۵ 

 

 

به پیشواز چهارمین سال خروشندگی سنگر رزم "رزمندگان"

 

با فرارسیدن پانزدهم دسمبر ۲۰۱۵ م  سایت رزمندگان سه سال پربار نشراتی را در قفا گذاشته و رو به جلو به سوی چهارمین سال فعالیت نشراتی اش پا گذارد. بدین مناسبت خجسته، سومین سالگرد  و دستآورد های مبارزاتی سه سالۀ این سایت رزمنده را به گردانندگان، کلیه همکاران، دوستداران مبارز  و نیرو های ملی، دموکرات و مترقی کشور تبریک می گوئیم.

 سه سال قبل  در همین روز سایت ملی ــ دموکراتیک رزمندگان به مثابۀ تریبون اندیشه های ملی، دموکراتیک  و مترقی نیرو ها و افراد ملی، دموکرات و انقلابی؛ بنا بر ضرورت های مبارزۀ سیاسی ــ تبلیغاتی علیه امپریالیسم اشغالگر و ارتجاع متحد آن، به ابتکار جمعی  از همباوران و همکاران در داخل و خارج کشور، راه اندازی شد. "رزمندگان" از همان آغاز فعالیت، آزادی ملی،  دموکراسی واقعی، عدالت اجتماعی و گرایش مترقی را در سرلوحۀ اهدافش قرار داده و تا حال در مجموع استوارانه در همین راه گام برداشته است.

به جرئت می توان گفت که این سایت انترنتی فعالیت نشراتی سه سالۀ اش را در حد یک رسانۀ روشنگر با مواضع روشن و صریح ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی و به مثابۀ سنگر خروشندۀ  ضد امپریالیسم، اشغال و ارتجاع با استواری  و سرافرازی تمام به پیش برده است. درین کارزار سه سالۀ نشراتی ـ تبلیغاتی،"رزمندگان" به عنوان بازتاب دهندۀ مبارزات انقلابی نیرو های مترقی و اعتراضات مردم ستمدیدۀ افغانستان علیه امپریالیسم و ارتجاع برای کسب استقلال و آزادی ملی و طرد تجاوز و اشغالگری امپریالیستی، دستآورد های نسبتاً عالی مبارزاتی ای را کسب کرده و از هویت و اعتبار خوبی برخوردار شده است. این سایت رزمنده طی این سه سال آزگار با ارائۀ مطالب تحلیلی، تئوریک و آموزشی، تفسیری، گزارشی، ادبی، اشعار انتقادی، معرفی جانبازان راه آزادی و انقلاب، تجلیل از روز های تاریخی کشور و جنبش انقلابی، تقبیح تجاوز  و اشغال، نکوهش روز های فاجعه آفرین 7 و 8 ثور، 6جدی، 7 اکتوبر، افشای همه جانبۀ جنایات و عملکرد امپریالیسم و ارتجاع و خیانت ملی و تاریخی تسلیم طلبان و خائنان ملی؛ در موضع دفاع از منافع ملی و تاریخی مردم و حقوق حقۀ پایمال شدۀ ستمدیدگان و استثمار شدگان قرار داشته است.

با چنین چشم انداز عالی ای در سرلوحۀ اهداف مبارزاتی اش، سایت رزمندگان به عنوان یک رسانۀ بدیل ؛ از سایر رسانه های داخل و خارج کشور اعم از "چپ" و راست که در صدد توجیه موقعیت مستعمراتی کشور و در خدمت سلطۀ استعماری ــ ارتجاعی اند، در حد تفسیر باقی می مانند، وسیلۀ اشتهار شخصی و تخریب نیرو های سالم اند، نفرت می پراکنند و یا ابزار سرگرمی اند؛ تفاوت ماهوی دارد. رزمندگان در پی تغییر است، تغییر کشور مستعمرۀ ما به کشوری برخوردار از آزادی ملی و استقلال و تغییر مردمی در زنجیر به انسان هائی برابر و فارغ از ستم و قیود استعماری ــ ارتجاعی. این تفاوت ساده ای نیست.

ما همکاران سایت رزمندگان در کانادا که با افتخار در راه اندازی و ارائۀ خدمات مطبوعاتی ــ نشراتی آن از بدو امر تا حال در کنار گردانندگان آن ایستاده و در دستآورد ها و کاستی های آن خویش را شریک می دانیم؛ به مناسبت فرارسیدن سومین سالگرد نشراتی سایت، خود را ملزم و مسؤول می دانیم تا با ارزیابی متوازن از کارکرد سه سالۀ سایت ضمن یاددهانی از دستآورد های مبارزاتی آن، از نواقص و کاستی های کار آن نیز ارزیابی واقعبینانه ای را نیز ارائه بداریم وسهم خود را درآن کمبودها بپذیریم.

با چنین ارزیابی ماهم معترفیم  که سایت هنوز "ایده آل همگان" نیست و از نظر شکل و محتوی کمبودهائی را با خود دارد که برخی ناگزیر و رفع شان زمان براست، ولی برخی را با یاری رساندن بیشترهمکاران از گوشه وکنار جهان به شکل ارسال نوشته و ترجمه های باکیفیت بیشتر ودقت درنوشتن و ویراستاری بهتر می توان برطرف ساخت.  از منظر دیالکتیک، هر شیء و پدیده ای در جهان حاصل جمع محاسن و معایب است و سایت رزمندگان نیز، آنچنان که درگزارش کاری اش با اخلاص گفته است،  از این اصل مستثنی نیست وهرگز کاستی هایش را کتمان نکرده است. یادآوری از کاستی های کار رزمندگان، اگرصرف عیب جوئی نباشد، بلکه منحیث روش علمی ارزیابی نقادانه به منظور بهترشدن کار باشد، به مثابۀ بخشی از تجلیل از فعالیت های سیاسی ــ فرهنگی رزمندگان، صورت می گیرد. هدف چنین ارزیابی هم باید تقویت نقاط قوت، زدودن کاستی ها و پر کردن خلاء موجود با تعهد و عمل به کار خلاق و مشترک در سرآغاز چهارمین سال نشراتی پرثمر این رسانۀ مردمی و آزادی خواه، باشد. بدیهیست که برآوردن همۀ نیازها و خواسته های همگان- که بعضاً درحد آرزوهای نیک اما بلند بالا است- از عهدۀ یک گروپ کاری کوچک ساخته نیست. برای تحقق خواسته های هرچه گسترده تر وبلند بالاتر، باید جمع همکاران متعهد، زحمتکش و خودگذری را که "من" شان را در"ما" منحل کنند و داوطلبانه، بدون چشمداشت پست ومقامی، به پاسخ وجدان شان کار کنند، گسترش داد. آغوش رزمندگان به روی چنین همکارانی باز بوده وهست.

بدین مبنا ما نیز در سرآغاز چهارمین سال پربار فعالیت روشنگرانه و آگاهگرانۀ این رسانۀ بدیل، تعهد خویش را به کار وعمل بیشتردر کنار کارکنان سایت، در هر چه رسا تر ساختن این فریاد مشترک و بی عیب ساختن و خروشندگی بیشتر این جبهۀ مبارزۀ سیاسی ــ فرهنگی  اعلام داشته و کماکان با شما در خط اصولی مبارزاتی این رسانۀ ملی، دموکراتیک و مترقی گام خواهیم برداشت.

به امید مؤفقیت های مزید "رزمندگان"


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com