The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                      

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


باغبانباشی

۱۶ دسامبر ۲۰۱۵

 

                 زندگي درصدف خويش گهر ساختن است              در دل شعله فـرورفتـن ونگداختن است 

                 مذهب زنـده دلان خواب پريشاني نـيـست              ازهمين خاك جهان ديگري ساختن است

 

                                     به گراميداشت از آغاز چهارمين جشن وارۀ سايت "رزمندگان"       

درود و سپاس به آفرينندگان خلاق و مجموعه فرهنگيان، مبارزان و رهگشايان راه آزادى و همه دست اندركاران سايت وزين "رزمندگان"، سايت پرتلاش و روشنگر راه جانبازان آزاده و پرمايۀ كشورم! 

مبارزانى، جانبازانى، شمشير و " قلم " بدستانى كه در طول تاريخ مبارزاتشان عليه استعمار، استثمار، تجاوز و استبداد با افتخار وسربلندى لحظه ای خاموش ننشسته و با تمام قربانى ها و فداكاري ها در راه آزادى، استقلال ونجات ملت عظيم افغانستان وخلقهاى سراسر جهان  درعرصه های مختلف مبارزاتی تا وراى مرگ ايستادند.

 آرى ما جشن وارۀ آغاز چهارمين سال از نشرات  سايت "رزمندگان"  را درحالى تجليل مى كنيم كه از عمر پربار اين سايت با سه سال سخن و كلام و تحلیل و رهنمودهای استقلال خواهانه و آزادى خواهانه و رهائى بخش دركشور اشغال شدۀ ما، در كشور محصورشدۀ ما، همه روزه نشر و پخش شده است. در طول سه سال گذشته، شما انديش ورزان، پژوهشگران و تحليلگران، شاعران وبالاخص مبارزان راه آزادى واستقلال خواهان  كشور كه  نوك قلم تان با پويندگى وسرشار ازعشق به خلقها، چون شمشير بران بر مغز استخوان دشمنان بشريت،  اشغالگران و غارتگران فرو برده شده، قطعاً  اثر گذاشته ودشمن زبون را هراسان، ضعيف وناتوان ساختيد  وبا تنوير اذهان عامه با زحمت شبانه روزى، با سلاح قلم تان سفيران الهام بخش، پيام آورانى صادق و راهيانى، عقابانى، كه نيابت پيام رسانى برحق "نداى آزادى" خواهانۀ غارت شدۀ خلق افغانستان و خلقهاى سراسر جهان را در با لهاى "عقاب" تان، در بالهاى سفيران تان ودر نوكهاى قلمهاى سرخ رنگ تان، در اوج وحشت وبربريت امپرياليزم جنايت كار، به پرواز در آورديد.

جاي دارد از شما، از  كميتۀ فرهنگى تان  كه دربارورساختن اذهان خلق ما از نيروى خلاق فكرى شان، آنچه در توان داشتند، با تحلیل از اوضاع سياسى، اجتماعى، اقتصادى كشور وجامعۀ ملل،  چه از كشورهاى زير ستم وچه از كشورهاى اشغال شده، به طور كلى تصويرى را همه روزه  با تحليل وتفسير عالمانه وخلق پسندانۀ تان ارائه داده ايد و با افشای چهره های استعمارگران، اشغالگران، چپاول گران  وقاتلان  خلق هاى افغانستان، عراق، سوريه، لیبيا، لبنان،  يمن، ايران، پاكستان، وبسا ملل جهان كه همدست در نابودى ها، ويرانى های كشور ما و منطقه عملاً ذيدخل بوده اند، همه روزه آئينۀ تمام نمائی براى ملت هاى دربند كشيده بوده و از خود جانمايه گذاشتيد و لحظۀ درنگ نكرده ايد، سپاس گذارى نمائيم.

 درود بى پايان نثارتان باد! شما بوديد كه ديروز با سلاح گرم تان با روس متجاوز در سنگرهاى داغ رزميديد وپُوز دشمن را در جبهات پر افتخارتان با سایر علم برداران قهرمان و آزادى خواهان به خاك ماليديد، امروز هم با سلاح قلم تان،  ضمن تنوير اذهان عامه، ما را  مجهز ساختيد، تا پيوند ناگسستنى مردمى را براى هميش با درفش آزادى حمل كنيم.  اين را مى توان بمثابه اثر کار و مبارزه واستقلال طلبى كه در زمينۀ تكامل سياسى و پيوند دادن نیروها در جامعۀ بلاكشيده و اشغال شدۀ ما طى سه سال تمام با زحمات شبانه روزى شما دست اندر كاران سايت وزين "رزمندگان" بدست آمده،  دست آورد بزرگى دانست وآن راستود.   

 آنچه ازهستي عالم بشري حق ماست،  در پاى جشنوارۀ سايت وزين تان، سايت  جان باختگان میهن خويش، مى ريزيم.  خورشيد، ماه وستاره گان - همگي را يکباره فرا مى خوانيم، و در پاي كوبي پیروزی های شما وشكست هر آنچه متجاوز و اشغالگر، جهادي وطالبي، داعشى، دزد وغارتگر، چپاول گران  "عینی، غینی" وهمه قماش مزدبگيران اجنبي، همد يگر را شريك مى سازيم.  باهم متحد وقدرتمند، با  روشن ضميران پاك، مبارزان آزاده وهم فکران خويش،  دركاخ دشمن و پادگان هاى نظاميانشان  چنان آتش مى زنيم  كه از خاكسترش  سراغي نباشد.

من درحالي كه در جشن وارۀ سال روز پيام آوران آزادي كشورم، "جشن وارۀ  سايت "رزمندگان"  بخود مي بالم و درچنان عطر وگل فشانی هاي سروران با پاي كوبي هرچه بیشتر به نابودي دشمنان خلق هاي جهان، جشن همزادهگي  سايتم را جشن مي گيرم، وبا همه همرزمانم سرود جاودانگي سرداده وبه يادبود ازكارنامه هاي مبارزاتي وخاطره هاي تابناك همه شهداي راه آزادي میهن سر تعظيم را فرود مي آورم  ويا دشان را گرامي مي دارم.

تاجهان باشد خلق ماآزاد، ملت ماسربلند ودشمنان ما زبون ونابود باد!

پيوسته باد دوستی و همسوئی تمام سايت هائی كه برای روشن نمودن اذهان خلق های سراسر جهان كمر همت بسته اند!

نا بود باد دشمن انسان وانسانیت!


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com