The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                      

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


 

مفسرسایت "رزمندگان"

۳۱ آگست ۲۰۱۷

 

 

بازیچه سازی دین وسیاست

 

درطول تاریخ، دین وسیله و ابزاری بوده که دینمداران آن را درخدمت منافع شخصی، قومی و تأمین قدرت خود به کار برده اند. هروقت کسی و یا چیزی درجهت منافع آنان بود آن را مشروع، مطابق با اصول دین و برحق جلوه داده اند و هرگاه که احساس کردند کسی یا چیزی منافع شان را به خطر می اندازد، فوراً فتوا  و حکم صادرکرده اند که این شخص یا چیز  ... غیر مشروع و خلاف دین است و باید از بین برود. تمام ادیان و دینمدارانش با همین شیوۀ جابرانه به قتل عام حریفان شان دست زده اند و  برای تأمین منافع شان از کشته پشته ها ساخته اند.

درکشور ما، دین بمثابه ابزاری  همیشه به شیوه های ظالمانه و گاهی مبتذل بر له ویا علیه این  و آن به کار رفته است و اکثراً هم  فتوا دهندگان عوامل بیگانگان بوده اند که فتوای دینی شان را برعلیه ملک وملت ما و به سود بیگانگان صادر کرده اند. هرگاهی که جامعه و مردم ومظلوم ما خواستند گامی درجهت ترقی وتعالی شان بردارند و خود را از سیطرۀ استعمار و ارتجاع برهانند، این منادیان دین سربلند کرده و درمقابل آن پیشرفت، فتوای دینی صادرکردند، مردم را به هم انداختند و بهترین فرزندان آزادی خواه کشور ما را به خون کشیدند و جامعه را قرنها به عقب زدند. در مبارزات جمهوری خواهی، حتی مولوی واصف عالم متبحر و دانای دین را به تحریک انگلیسها تکفیر نموده و به توپ بستند، حکومت امانی را که تقلای احساسی برای پیشرفت داشت، باهمین فتواهای "مشروع وغیر مشروع!!!"  و توسط عمال و سلاح و پول انگلیس ریشه کن نمودند و ... . چنینست عملکرد دینمداران درکشور عقب نگهداشته شدۀ ما و بازیچه سازی دین در دست های کثیف شان.

و اما جهادی های مسلمان  وتنظیم های جهادی اسلامی افغانستان با ابزار سازی و بازیچه سازی کامل دین، این فتوا دادن و مشروع وغیر مشروع خواندن را با فتواهای ضد ونقیض شان به افتضاح مطلق کشاندند. درجریان جهاد شان مثلاً گلبدین و مسلمانان همراهش یک روز فتوا دادند که رشید "دوستم"  و یا شهنواز "تنی"  وزیر دفاع خلقی ها کافر هستند و باید علیه آنها جهاد ادامه یابد و با این فتوا کابل را ویران کردند و هزاران انسان بی گناه را به خون کشیدند. همینها چندی بعد باز به استناد آیت وحدیث شان با "دوستم" و "تنی" پیمان برادری بستند و مشترکاً به ویرانی وطن وکشتار مردم آن ادامه دادند و در هردو فتوای متناقض و خونریز و ویرانگر شان و هم به استناد آیات وحدیث، خود را برحق خواندند؟؟؟؟؟!!!!

صبغت الله مجددی، ربانی، سیاف، شیخ آصف، خلیلی، محقق، مسعود و ... همیشه با صدور چنین فتواها و غلغله کردن آیات و حدیث برای تأمین منافع شخصی و حزبی شان برآتش جنگ و ویرانی افزوده اند. اما همین ها و ملایان همراه شان حتی یک فتوا برعلیه متجاوزان اجنبی همراه شان و تأمین منافع ملک و ملت صادر نکرده اند، چون چنین چیزی به منافع خود شان و اربابان خارجی شان دمساز نیست.

اینک عطا محمد نور، که شاگرد وفادار رهبران جهادی است و مانند اسلافش برای حفظ  قدرت و ثروت فرعونی اش هر روز چهره عوض می کند، اینبار به حکومتی که خود  و حزبش از آغاز و بنیادش شریک جرم آن هستند، اخطار دینی می دهد که اگر منافعش به خطر بیافتد او هم علیرغم همراهی چندین ساله با این حکومت، (حکومتی که از آغاز تأسیس، او و سلفش ساختۀ دست اجانب بوده و هیچگونه مشروعیت مردمی نداشته وندارند)، می تواند از ابزار دین بهره گرفته و با جمع کردن ملاها  مشروعیت آن را زیر سوال ببرد؟؟؟  به بخشی از مصاحبۀ نور با بی بی سی  توجه کنید:

"عطا محمد نور: ارگ مجبور نکند که مشروعیتش را زیر سوال ببریم

عطا محمد نور، والی بلخ در شمال افغانستان و رئیس شورای اجرایی حزب جمعیت اسلامی به دولت مرکزی این کشورهشدار داده و گفته که می‌تواند مشروعیت آنان را زیر سئوال ببرد و "به دلیل داشتن حمایت مردمی" اگر مجبور شود کاری خواهد کرد که آنان "خواب آرام نداشته باشند".

آقای نور، به ارگ ریاست جمهوری افغانستان هشدار داد که او را مجبور نکند که علمای افغانستان و خارج از افغانستان را جمع کند و درباره مشروعیت و ارزش‌های دینی زمامداران افغانستان بحث کند. او همچنین تهدید کرد: کاری نکنند که تمام اسرارشان را فاش کنم."

                                                                                                            (پایان نقل قول)

خوانندگان ارجمند از عنوان تا آخر مصاحبۀ عطا خان دقت کنند که چه فرموده است. می گوید "ارگ او را مجبور نکند که مشروعیتش را زیر سوال ببرد."

آقای نور! مردم ما، به عدم مشروعیت حکومت، که شما وحزب تان رکن اصلی اش هستید، تردید ندارند. اما شما نگفتید که از نظر شما این حکومت مشروعیت دارد یا ندارد؟ اگر ندارد شما و حزب تان چگونه دربالا ترین پست های آن لمیده و از قدرت و امکانات سیاسی، دپلماتیک، اداری و اقتصادی آن استفاده می کنید؟ مگر می شود در یک حکومت دست نشانده با تلفظ غلیظ ملائیش   "بعععععــضی" از پست ها که در اختیار شما و حزبی های تان است "مشروع" و "بعععععــضی" دیگر غیر مشروع باشد.

آقای نور! اگر این حکومت مشروع نیست، حاضرید معاش نامشروع نگرفته و خود و یاران تان ازآن کنار بروید؟ و هرچه از این حکومت نامشروع به دست آورده اید پس بدهید؟ 

  شما هرگز چنین نمی کنید و دست داشته های نامشروع تان را که از قبل همین حک.مت به دست آورده اید، حفظ خواهید کرد، چون صدها فتوای دینی را مثل اسلاف تان فدای یک چوکی قدرت و ثروت حاصله ازآن می سازید.

شما و امثال تان به دین خودتان هم باور ندارید و از دین به عنوان ابزار تأمین منافع تان بهره می گیرید.

مگر چنین چیزی ممکن است که حکومت تا زمانی که  شخص شما را "مجبور" نکند، یعنی از منافع شخص تان نکاهد، "مشروع" باشد و اگر شخص شما را مجبور کرد نا مشروع شود؟ این چه دینی است که می تواند این طور فتوا  و فیصله بدهد و حکومت نامشروعی را با تأمین منفعت شما و حزب تان مشروع بخواند و برعکس ؟؟؟؟؟

آقای نور! شما گفته اید "کاری نکنند که تمام اسرار شان را فاش کنم". این اسرار چیست؟ طبعاً به زیان و ضرر ملک ومردم است که شما رفقای حکومتی تان را به افشای آن تهدید می کنید. حال اگر آن کاری را که شما نمی خواهید بکنند، و آنها هم نکنند، این اسرار را همچنان نزد خود پنهان نگهمیدارید؟ درین صورت یا باید آن اسرار مهم نباشد و یا باید شما غرق خیانت به ملک ومردم خود باشید که با یک سازش، چنین اسرار زیانباری را نزد خود حفظ می کنید و برتداوم زیان و خیانت تان به ملک وملت می افزائید. و...

 آری! وطندار و خوانندۀ عزیز!

ما با چنین یک نظام وسیستم و مهره های خود فروخته و فرصت طلبی مواجه هستیم که به هیچ چیزی جز منافع پست وپلید شان نمی اندیشند و امپریالیسم متجاوز برکشور ما هم فقط با چنین خودفروختگان فرصت طلبی می تواند به موجودیت استعماریش در کشورما ادامه بدهد.

تا آنگاه که با بسیج خود و راه اندازی یک مبارزۀ همه جانبه، استعمار را نزدائیم و به آزادی نرسیم همین "چوتارهای" وطن فروش و مردم کش  برما حکومت خواهند کرد، پس برای نجات ملک و مردم متحد شوید!   

 


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com