The Friday Mosque or Masjet-Ejam, Herat, Afghanistan Fotografie-Druck von Jane Sweeney                             

www.razmendagan.com                                                                                                             afgrazm@gmail.com 


رزبان صائب

۱۶ دسامبر۲۰۱۵

 

 

                           به پیشوازچهارمین سال نشراتی سایت ملی ـ مترقی «رزمندگان»                        

 

 

آغازچهارمین سال نشراتی سایت دشمن سوز«رزمندگان» درشرایطی فرامی رسد که دشمن عمدهء  مردم افغانستان ـ امپریالیزم امریکا ـ ودست نشاندگان «افغان» شان برسریرقدرت درولایت کابل،  روزبه روزرسوا ورسواتر شده وآن «اهمیت» و«اعتبار» اندک وظاهریی را که چند سال قبل هنوزهم برای فریب بیخبران آرایش وپیرایش می کردند، ازدرون کاملاٌ متلاشی شده است ودیگرخریداری ندارد؛ که مراجع تنویری وفرهنگی متعهدی چون سایت «رزمندگان» درافشای جنایتکاران خارجی وبومی درحد توان وامکانات خود، نقش غیرقابل انکارداشته اند. مردم افغانستان ومردم دنیا امروزبا چشم سرمشاهده می نمایند که امپریالیزم امریکا به عنوان وحشی ترین وخونریزترین قدرت سیاسی ونظامی دنیا دربن وریشهء هرفتنه وهرجنایتی درجهان به نحوی ازانحاء شریک است وبا ظاهر«ضد»، درواقعیت آن را حمایت وتقویت می نماید.

آری! امریکا ومتحدان همسرشت آن(دیگرقدرت های امپریالیستی جمع صهیونیزم وجمع انواع ارتجاع) تنها به وسیلهء ژولیان اسانژ،  ادوارد سنودن وامثال آنها رسوا نشدند، بلکه مردم دنیا دیدند وشاهداند که این سرکرده وپیشوای تروریزم بین االمللی وانسان کشی درجهان، باسیاست ها، توطئه ها وعملکردهای خود به مردم جهان ثابت ساخت که خود عامل خیانت وجنایت درحق بشریت ومسبب همه بدبختی ها ومصیبت ها دردنیااست. به گونۀ مثال، ادعا می کند که ضد داعش است، ولی مستقیم وغیرمستقیم(ازطریق اسرائیل، عربستان سعودی، قطر و ترکیه) به حمایت ازآن وتشویق آن به جنایات بی سابقه وقرون وسطائی مبادرت می ورزد؛ خود را یکه تازمیدان «دفاع ازحقوق بشر» وانمودمی کند، درحالی که هرروز به ده ها وصدها فرد مظلوم وبیگناه ـ عمدتاٌ سیاهپوستان ودیگرغیرسفیدها ـ درخاک اضلاع متحدهء امریکا، با اندک ترین سؤظن، اکثراٌ خیالی وتصنعی، مورد اصابت مرمی پولیس قرارمی گیرند وپولیس هم اندک مدتی بعد برائت حاصل می نماید...  درهمه جای دنیا سخن از«صلح» وحل «بدون خشونت» قضایا زده وبه همه جهانیان تظاهرات «بدون خشونت» را موعظه می نماید، درحالی که خرید وفروش اسلحه در اضلاع متحدهء امریکا کاملاٌ آزاد بوده،  به مانند امتعهء عادی ومواد مصرفی روزمره تبادله می گردد... چون کارتل سلاح امریکا ازقوی ترین کارتل های امپریالیزم است، که ازخون انسان های بیگناه ـ منجمله ودرقدم اول فلسطینی ها ـ به وسیلهء دولت صهیونیستی فاشیست اسرائیل تغذیه می نماید.

درسطح ملی، برای ما افغانها درسال های اخیرباربارثابت شده که امپریالیزم عمدهء جهان که با خدم وحشمش درسال ۲۰۰۱م کشورما را به بهانهء سرکوب طالبان واستقرارزندگی«آزاد» ومتکی بر«دموکراسی» اشغال نمود، درواقع فقط وفقط برای تأمین منافع امپریالیستی خود ومتحدان خود، به «تجاوزنظامی بشردوستانه» اقدام نمود وبرای تسهیل پروسۀ رسیدن به آن هدف شوم، درامۀ «یازدهم سپتامبر۲۰۰۱» را صحنه سازی نمود وحدود سه هزارانسان را همراه با دوبرج بلند و عصری درنیویارک سوزاند وبه خاکستریکسان نمود. دراین رابطه باید افزود که شواهدی موجود است مبنی براینکه یکی ازاهداف عمدهء امریکا دراقدام تجاوزنظامی به افغانستان واشغال آن، علاوه برویرانه و«بی صاحب» بودن افغانستان، دردست گرفتن کشت وانتقال مواد مخدره ـ عمدتاٌ تریاک ـ برای تأمین ودوام درآمد بانک های بزرگ امریکا ازین طریق بوده است...  چنانکه همگان درافغانستان(ومسلماٌ درجمع جهانیان با بصیرت وآگاه) شاهداند که با آمدن امریکا ومتحدین(بخصوص امپریالیزم پیروکارکشتهء انگلیس)، کشت کوکناروصنعت موادمخدر و تریاک وعرضۀ آن در«بازارهای بین المللی» به یکبارگی اوج گرفت...

به همین ترتیب، از۲۰۰۱ تا حال هرسالی که گذشت پیام آورحقه بازی های امپریالیست ها ونوکران بومی شان، ودرضمن ثابت کنندهء خیانت ها وجنایات شان درحق مردم افغانستان بوده است. شاه شجاع ثالث(حامد کرزی) با اکت و اداهای «میرویس نیکه» وصدها نیرنگ دلخوش کن، «دموکراسی» کذائی و وارداتی را تبلیغ نمود، وآن همه خوش خدمتی ها به بادار و خیانت های تاریخی را به طورمضاعف(دوکله) به «ع وغ» به میراث گذاشت؛ ولی همان طوری که تاریخ با شکوه ملت ما بارها به اثبات رسانده است، مردم هشیارتروبیدارترازآنند که این خودفروختگان بی شخصیت وبی مقدار، گمان برده اند. تا دیروزاگرتلاش های فریبکارانۀ شان تا اندازه ای عناصربیخبرومجبور را به دام می انداخت وبه یک «آیندۀ مرفه» دلخوش می ساخت، اوج گیری جنایات قوای امریکائی ومتحدین، سکوت شرمسارانه، بی بازخواستی وحتی همدستی فعال دولت مزدور ودست نشانده با باداران امپریالیستی اش، چنان نقاب تزویررا ازچهره های کریه مزدوران بیگانه پایین انداخت، که دیگرمحال است بتوانند اوضاع را به نفع خود برگردانند. این ادعا توجیه خود را بیشتردرشناخت مردم ازماهیت دولت دست نشانده و فرار ومهاجرت عدهء قابل توجهی به خارج، وهمچنان درمشاهدهء جنایات عمدی وبرنامه ریزی شدهء امپریالیزم امریکا، چون حمله به کندز ونفوذ دادن طالبان درآنجا ودیگرمناطق کشور، می یابد.

این ها ودهها وصدها مثال داخلی وبین المللی را سایت «رزمندگان» طی اخبار، مقالات، تحلیل ها وتبصره ها به توجه هموطنان وهمزبانان رسانیده است. برای عده ای ممکن این تذکرکدام تازگی وفوق العادگی نداشته باشد وکاملاٌ عادی جلوه نماید، ولی هرگاه چنین خدمات مطبوعاتی را درمتن سایت نشراتی وآرمان ملی ـ مترقی سایت «رزمندگان» جابجا نمائیم، اهمیت موضوع ومیزان ارزش آن خود بخود به درخشش می افتد، زیرا درشرایطی که امپریالیزم ـ صهیونیزم ـ ارتجاع(دینی ومدنی) با توطئهء سکوت، تحریف حقایق وصحنه سازی های عوامفریب، خیانت ها وجنایات خود را مستورساخته ویا هم گویا حقانیت می بخشند، شناخت و درک حقایق وتحلیل واقعیت ها فقط ازطریق مراجعی ممکن است که بدون غل وغش، بدون طمع و توقع ومبرا ازخیانت، وطنفروشی، درراه مبارزهء خستگی ناپذیر برای نجات همدیاران وبشریت ستمدیده درمجموع، قدم گذاشته و با روحیهء مصمم ونترس به پیش می شتابند وافشای هرنوع دسیسه ونیرنگ امپریالیزم و نوکران پست آن را دین وجدانی وعلت وجود خود ساخته اند؛ وتاپای جان به این تعهد وفادارخواهند ماند.

 

پیروزباد مبارزات ضد استعماری و ضدارتجاعی سایت «رزمندگان»!

به پیش درراه وحدت فکروعمل نیروهای صادق ملی ـ انقلابی!

زنده باد آزادی! مرگ براسارت!


www.razmendagan.com                                                                                                                         afgrazm@gmail.com